King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011

King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011

Related Movie : King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free online/

King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free

เรื่องย่อ: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง King Naresuan 4 (2011) ประเด็นน่ารู้ภาพยนตร์เรื่อง King Naresuan 4 (2011) ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง ที่นำมาให้อ่านกันวันนี้ สรุปย่อเรื่องราว กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓๒๐๐ ทัพม้า ๑๒๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถ… แสดงมากขึ้น

ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและ พระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ — ๒๑๒๘ ศึกนันทบุเรง ปี พ.ศ. ๒๑๒๙ ศึกมหา อุปราชาในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ โดยศึกสำคัญที่ทำอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือ ศึกนันทบุเรง ซึ่งน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่จดจำ ทั้งการออกปล้นค่ายพม่าจนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการสังหารลักไวทำมู ทหารเอกข้างหงสาวดี ล้วนอุบัติในศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น
ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ “ศึกนันทบุเรง” ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นผลจากการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร และในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม หวังให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในการปกครองของฝ่ายพม่า
กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓,๒๐๐ ทัพม้า ๑๒,๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒,๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถมาร่วมรบ ทั้งพระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า

รายละเอียดสินค้า
ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและ พระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ – ๒๑๒๘ ศึกนันทบุเรง ปี พ.ศ. ๒๑๒๙ ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ โดยศึกสำคัญที่ทำอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือ ศึกนันทบุเรง ซึ่งน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่จดจำ ทั้งการออกปล้นค่ายพม่าจนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการสังหารลักไวทำมู ทหารเอกข้างหงสาวดี ล้วนอุบัติในศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น

ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ “ศึกนันทบุเรง” ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นผลจากการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร และในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม หวังให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในการปกครองของฝ่ายพม่า

เรื่องย่อ
เรื่องราวอันเป็นผลจากการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึก พระยาพะสิม และ พระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ พระเจ้านันทบุเรง ทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระนเรศวร และในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยามหวังให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือ และเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศ มิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในการปกครองของฝ่ายพม่า

กองทัพกษัตริย์ของ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง มีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถมาร่วมรบ ทั้ง พระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า

กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามานี้ ส่งผลให้เจ้าเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกัน แปรพักตร์เข้าสมานสมัคร พระเจ้านันทบุเรง รบ สมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้ สมเด็จพระนเรศวร ต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้น เมื่อ พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัย สมเด็จพระนเรศวร แต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยา ละแวกจึงกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรงนี้

ภัยรอบด้านบีบรัดให้ สมเด็จพระนเรศวร ทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว ซ้ำเคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกองกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึก กันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่าง เลอขิ่น กับ พระราชมนู ขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้งด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยาต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของ พระเจ้านันทบุเรง

ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดีอยู่หลายขุม ทำให้ สมเด็จพระนเรศวร ทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดี โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว ทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ

เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่า ต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และ สมเด็จพระนเรศวร จะลงเอยอย่างไร

Storyline
King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free online : Firstly, Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.
Part IV: The Bumese, after being pushed back by Naresuan, return with a formidable army that greatly outnumbers theirs.

King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free online

Army of God, King Ananda Bago Red Score big hitters than any war. 3200, elephant riding includes the army and the commoners Regiment, which amounted to 12000 252000 by Mr. A wise army into battle. Well Maha Raja Manga equipment necessary to do and steal cover Roland Smooth brave soldiers.

Reputation greatest hitters of Bago forces that come into this. As a result, the cities in the northern frontier of the Ayutthaya Kingdom qualm with conspiracy to renege on healing for the Department of the Red God. The result was the Battle of King Naresuan the face off and battle. When the crowd raging battle over the Tigers.

Viziers lack of unity misdeeds, but their personal and partisan considerations. Deputy commander and the survival of the throne was captured mid-battle to bayonet fighting. The soldier was besieged by warlords who Charnarong than captured. Fate of Ayudhya And King Naresuan will end. To follow in the film The Legend of King Naresuan Part 4 “The Nanda Bayin War”.

The Legend of King Naresuan (Thai: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช; RTGS: Tamnan Somdet Phra Naresuan Maha Rat) is a Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.

The films are directed by Chatrichalerm Yukol and are a followup to his 2003 film, The Legend of Suriyothai. The films were released in the U.S. under the titles Kingdom of War.

The Legend of King Naresuan The Great, Part I, Hongsawadee’s Hostage, was released on January 18, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part II, Reclaiming Sovereignty, was released on February 15, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part III, Naval Battle, was released on March 31, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part IV, The Nanda Bayin War, was released on August 11, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part V, Elephant Battle, was released on May 29, 2014.
The Legend of King Naresuan The Great, Part VI, The end of Hong Sa, was released on April 9, 2015.

Part I deals with Naresuan’s boyhood, when he was taken hostage by Burmese King, Bayinnaung to keep the vassal Ayutthaya Kingdom subservient. During this time, he was a novice Buddhist monk under the tutelage of a wise father-figure monk (Sorapong Chatree). Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam. Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom.

In production for more than three years, the project has an estimated budget of 700 million baht, making it the most expensive Thai film made.

As King of Fire, part II was selected as Thailand’s submission to the 80th Academy Awards for Best Foreign Language Film.

Plot
Part IV: The Nanda Bayin War
Army of God, King Ananda Bago Red Score big hitters than any war. 3200, elephant riding includes the army and the commoners Regiment, which amounted to 12000 252000 by Mr. A wise army into battle. Well Maha Raja Manga equipment necessary to do and steal cover Roland Smooth brave soldiers. Reputation greatest hitters of Bago forces that come into this. As a result, the cities in the northern frontier of the Ayutthaya Kingdom qualm with conspiracy to renege on healing for the Department of the Red God. The result was the Battle of King Naresuan the face off and battle. When the crowd raging battle over the Tigers.

Viziers lack of unity misdeeds, but their personal and partisan considerations. Deputy commander and the survival of the throne was captured mid-battle to bayonet fighting. The soldier was besieged by warlords who Charnarong than captured. The fate of Ayutthaya and King Naresuan will end.

King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011

Profile
Original title: The legend of King Naresuan the Great 4 Suek 2011
English Title: King Naresuan 4 2011
Thai Title: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011
Other title: King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie, King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free, King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free online , King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free watch download online

Also Known King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: พระนเรศวร 4 mastermovie,ละคร พระนเรศวร,พระนเรศวร 3 mastermovie,ตำนาน พระนเรศวร ภาค 5 เต็มเรื่อง,พระเจ้า บุ เร ง น. อง พระ สุพรรณ กัลยา,ตํา นาน สม เด็ด พระ น เร สวน ภาค 6,ฉาก พระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ,king naresuan 4 full movie english subtitles,watch king naresuan 3 online free,king naresuan 3 full movie,king naresuan 1 english subtitles,king naresuan full movie
kingdom of war part 4,legend of king naresuan: hostage of hongsawadi full movie,kingdom of war part 3

Directed by HSH Prince Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kunakorn Sethi
Written by HSH Prince Chatrichalerm Yukol,Sunait Chutintaranond
Starring Wanchana Sawatdee,Taksaorn Paksukcharern,Chatchai Plengpanich
Music by Ros Caollum
Production Companies Prommitr International Production
Distributed by Prommitr International Production,Sahamongkol Film International
Cumulative Worldwide Gross: $4,441,109

Production year 2011

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, History, War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 131 min
Release Date in Thailand: 11 August 2011
View: 100
ContentRating in Thailand: G
Publish Date: 2019-09-24
Image Width: 310
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1920
Video Height: 1080
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/xe1w7b5mjmpggeq
embedUrl: https://www.fembed.com/v/xe1w7b5mjmpggeq
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

Wanchana Sawatdee as King Naresuan
Pratcha Sananvatananont as Prince Naresuan (youth)
Napatsakorn Mitr-em as Crown Prince Minchit Sra
Nopachai Jayanama as Rachamanu (Bunting)
Taksaorn Paksukcharern as Manechan
Chatchai Plengpanich as King Thamaracha
Grace Mahadumrongkul as Princess Supankulayanee
Intira Jaroenpura as Lurkin
Sompob Benjatikul as King Bayinnaung
Jakkrit Amarat as Nanda Bayin
Sorapong Chatree as Mahathera Khanchong
Santisuk Promsiri as King Mahinthrathirat
Saranyu Wongkrajang as King Chakrapadi
Winthai Suvaree as Prince Ekathotsarot
Dom Hetrakul as Prince Hanfa
Jirayu La-ongmanee as Bunting (youth)
Suchada Chekly as Manechan (youth)
Manop Aswathep as Lord Sawankhalok
Krung Sriwilai as Lord Phichai
Chumphorn Thepphithak as King of Kung

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0