The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001

The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001

Related Movie : Nam Pu 2527 น้ำพุ 2527 full movie free online/

The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free

สุริโยไท เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ เน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวละครเอก คือ พระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

เนื้อเรื่อง
เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวรรคตในปี พ.ศ. 2072 พระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนาม สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร ทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวง พระเฑียรราชา และ พระสุริโยไท มีโอรสธิดาทั้งสิ้น 5 พระองค์ คือ พระราเมศวร , พระมหินทร, พระบรมดิลก, (พระวิสุทธิ์กษัตริย์) และ พระเทพกษัตรี ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราช

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ พระไชยราชา ผู้ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอุปราช ควรจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ แต่สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรทรงขอให้ สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พระโอรสวัย 5 พรรษา อันเกิดแต่พระอัครชายา วัย 17 พรรษา เป็นผู้ขึ้นครองราชย์แทน ระหว่างนั้น บ้านเมืองถูกบริหารโดยขุนนางทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ โดยเฉพาะ เจ้าพระยายมราช บิดาของพระอัครชายา

5 เดือนให้หลังสมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และให้สำเร็จโทษพระรัษฏาธิราช ตามราชประเพณีโบราณ รวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตทุกคน และทรงขึ้นครองราชย์ แผ่บุญญาธิการ เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่เนือง ๆ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชา ว่าราชการแทนพระองค์ อยู่ที่กรุงอโยธยา ส่วนพระมเหสีของพระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช ผู้ดูแลหอพระ เชื้อราชวงศ์อู่ทองด้วยกัน และได้สมคบคิดกัน ลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา พระยอดฟ้า พระโอรสของพระไชยราชา ที่ประสูติจาก ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะที่มีพระชนม์เพียง 10 พรรษา แต่ต่อมาไม่นาน ก็ถูกท้าวศรีสุดาจันทร์ปลงพระชนม์อีกองค์หนึ่ง แล้วสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระวรวงศาธิราช

นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา พระเฑียรราชาก็ได้ผนวชเพื่อเลี่ยงภัย ส่วนพระสุริโยไททรงเตรียมฝึกทหาร โดยมีผู้จงรักภักดี คือ ขุนพิเรนทรเทพ, ขุนอินทรเทพ, หมื่นราชเสน่หานอกราชการ และหลวงศรียศลานตากฟั เฝ้าคุ้มกันภัยให้ ได้ร่วมกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศา และท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชา ให้ลาสิกขาบทขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ระหว่างนั้นทางพม่าได้รวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น และแผ่ขยายอำนาจรุกรานไทยภายใต้พระมหากษัตริย์ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และได้เดินทัพมายังกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2091 เกิดเป็นสงครามยุทธหัตถี ที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นเหตุให้ พระสุริโยไทสิ้นพระชนม์บนคอช้าง

เรื่องจบลงด้วยสงครามยุทธหัตถี อันเป็นเรื่องราวความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความตายของวีรกษัตรีย์ “สุริโยไท” ที่พลีชีพเพื่อรักษาอาณาจักรอยุธยา

The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free online

Storyline

The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free online : Firstly, the film describes historical events in the life of the heroine, Suriyothai, the queen of King Mahachakrapat. from the age of 15, ranging from love and attachment, royal wedding, resettlement in the capital, court life, intrigues, and sustenance of royal dignity. During the 16th century, as Thailand contends with both a civil war and Burmese invasion, a beautiful princess rises up to help protect the glory of the Kingdom of Ayothaya. Based on the life of Queen Suriyothai.

The Legend of Suriyothai is a 2001 Thai film directed by Chatrichalerm Yukol, which portrays the life of Queen Suriyothai, who is regarded by Thai people as the “great feminist”. It records the climax when she takes her battle elephant in front of the Burmese army and sacrifices herself to save the life of her king Maha Chakkraphat and his kingdom.The Legend of Suriyothai is a 2001 Thai film directed by Chatrichalerm Yukol, which portrays the life of Queen Suriyothai, who is regarded by Thai people as the “great feminist”. It records the climax when she takes her battle elephant in front of the Burmese army and sacrifices herself to save the life of her king Maha Chakkraphat and his kingdom.

Plot
The story follows the course of the life of Suriyothai from her adolescence to her death. As Suriyothai is only known from three lines in a chronicle, most of the film relies on an invented story rather than claiming to be actual history. It presents a young woman, Suriyothai, of minor royal standing who has strong opinions and self-determination. The movie reveals the princess’ boldness through scenes where she breaks tradition by walking among the commoners to meet her lover Prince Pirenthorathep, who in turn pledges that he will come to her aid whenever she wants.

Her father insists that she must marry Prince Thienraja, the son of the second king of the realm. In an attempt to escape a marriage she does not want, she runs away and is captured by the principal king who explains the possible problems her marriage to Piren might cause to Siam. For the good of the kingdom, she marries Prince Tien to keep peace in the royal families. From this point on she remains loyal to the man she likes but does not love and remains strongly independent.

The principal king dies, and Tien’s father inherits the throne. A few years later, smallpox makes its first appearance in Siam and the king is stricken with the disease. On his deathbed he extracts a promise of support for his young son from Chai Raja, his nephew, and Tien. Burma invades in the north and Chai Raja assumes the throne to protect Siam. He executes the child king, which Tien protests but on Suriyothai’s advice accepts Chai Raja as his ruler.

Chai Raja’s wife, Queen Jitravadee, dies shortly after giving birth to the heir Yodfa. The king takes a new consort, Srisudachan, and has a son by her. After several years of peace, Chai Raja leaves the capital, Ayutthaya, for a military campaign in the north. Soon after, Srisudachan, descended from the deposed U-Tong dynasty, takes Boonsri Worawongsa, another U-Tong descendant, as a lover and starts plotting to take over the throne.

The king is wounded in battle and comes back to the capital to recuperate, where Srisudachan poisons him and attempts to blame the deed on Tien. Tien saves his own life by becoming a Buddhist monk. Srisudachan proceeds by naming Worawongsa as regent and promptly poisoning young Yodfa, thereby assuming power. Suriyothai then summons her old friend Piren, who was Chai Raja’s troop commander, to help set things right. His troops ambush and kill Worawongsa and Srisudachan, and Tien accepts the throne despite his monkhood.

Upon hearing this, Burmese King Hongsa invades again and lays siege to Ayutthaya. In a dramatic finale, however, the Burmese invade the new kingdom, and Queen Suriyothai heroically rides into battle with her husband and her unrequited childhood love at her side.[4] The queen is slain, falling in slow motion from the elephant in full uniform with her throat cut. The ending scene reveals a traditional funeral for royals.

The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001

Profile
Original title: Suriyothai (5 hours full version) 2001,La leyenda de Suriyothai 2001,Легендата за Сурийотай 2001,La légende de Suriyothai 2001,Suriyothai – Die Kriegsprinzessin 2001,O thrylos 2001,O thrylos 2001,Suriyothai legendája 2001,スリヨータイ 2001,Królowa Syjamu 2001,A Lenda de Suriyothai 2001,Легенда о Суриотай 2001,Legenden om Suriyothai 2001,Francis Ford Coppola Presents: The Legend of Suriyothai 2001
English Title: The Legend of Suriyothai 2001
Thai Title: สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001
Other title: The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie, The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free, The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free online , The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 full movie free watch download online

Also Known as : The Legend of Suriyothai 2001 สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง 2001 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: ดูหนังสุริโยทัยเต็ม,สุริโยทัยภาค2,สุริโยทัย ep 2,สุริโยทัย ep3,สุริโยไท ฉบับเต็ม 5 ชั่วโมง ep. 4,ดูหนัง สุริโย ทั ย ep1,สุริโยทัย imovie,สุริโยทัย มีกี่ภาค,the legend of suriyothai watch online free,the legend of suriyothai full movie,the legend of suriyothai (2001) watch online,the legend of suriyothai english subtitle,the legend of suriyothai netflix,the legend of suriyothai free download,the legend of suriyothai streaming,watch the legend of suriyothai

Directed by Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kamla Yukol,Kim Aubry
Written by Sunait Chutintaranond (story),Chatrichalerm Yukol (screenplay)
Starring Piyapas Bhirombhakdi,Sarunyoo Wongkrachang
Chatchai Plengpanich,Johnny Anfone
Mai Charoenpura,Sorapong Chatree,Amphol Lampoon
Music by Richard Harvey, Michael Pärt (music editing)
Cinematography Anupap Buachand,Stanislav Dorsic,Igor Luther
Edited by Chatrichalerm Yukol,Patamanadda Yukol
Francis Ford Coppola (US release)

Production Companies American Zoetrope
Prommitr International Production
Distributed by Sahamongkol Film International (Thailand)
Sony Pictures Classics and American Zoetrope (US)
Budget:THB400,000,000 (estimated)
Opening Weekend USA: $45,904, 22 June 2003
Gross USA: $454,736
Cumulative Worldwide Gross: $458,564
Production year 2001

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, Adventure,History,War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 300 min
Release Date in Thailand: 17 August 2001
View: 100
ContentRating in Thailand: R
Publish Date: 2019-11-04
Image Width: 320
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1280
Video Height: 720
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/dl2m4fxq16q6135
embedUrl: https://www.fembed.com/v/dl2m4fxq16q6135
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

นักแสดง
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รับบท พระสุริโยไท
ศรัณยู วงศ์กระจ่าง รับบท พระเฑียรราชา หรือ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบท ขุนพิเรนทรเทพ หรือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รับบท พระไชยราชา หรือ สมเด็จพระไชยราชาธิราช
จอนนี่ แอนโฟเน่ รับบท ขุนวรวงศาธิราช
ใหม่ เจริญปุระ รับบท ท้าวศรีสุดาจันทร์
สินจัย เปล่งพานิช รับบท ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
สรพงษ์ ชาตรี รับบท หมื่นราชเสน่หา (นอกราชการ)
อำพล ลำพูน รับบท ขุนอินทรเทพ หรือ เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท หลวงศรียศลานตากฟ้า
จีระนันท์ กิจประสาน รับบท พระเทพกษัตรีย์

ML Piyapas Bhirombhakdi as Queen Suriyothai
Sarunyoo Wongkrachang as King Maha Chakkraphat (Prince Thien Rajah)
Chatchai Plengpanich as Lord Pirenthorathep
Johnny Anfone as Lord Worawongsa
Mai Charoenpura as Lady Srisudachan
Sinjai Plengpanich as Lady Srichulalak
Sorapong Chatree as Viscount Rajseneha
Sombat Metanee as Lord Minye Thihathu
Suphakit Tangthatswasd as King Tabinshwehti
Saharat Sangkapreecha as Lord Bayinnaung
Ronrittichai Khanket as Viceroy of Pyay
Warut Woradhamm as Sihatu
Pongpat Wachirabunjong as King Chairachathirat
Phimonrat Phisarayabud as Young Suriyothai
Amphol Lampoon as Lord Intarathep
Penpak Sirikul as Queen Jiraprapa

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD

The Best Movie Ever

Info
Cast
Background
Comments 0

-->